بسترهای پردازش توزیع شده

بسترهای پردازش توزیع شده
پردازش موازی
پردازش دسته ای
پردازش جریانی