مانگو

پایگاه داده غیر رابطه ای
پایگاه داده مبتنی بر متنی
پایگاه داده سند گرا

مونگو