مکانیک خاک

مکانیک خاک به زبان ساده

مکانیک خاک

تعریف و اهمیت مکانیک خاک مکانیک خاک یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که به بررسی رفتار خاک در شرایط مختلف بارگذاری و تغییر شکل می‌پردازد. مکانیک خاک از دو بخش اصلی تشکیل‌شده است: مکانیک خاک تئوری و مکانیک خاک کاربردی. مکانیک خاک تئوری …

ادامه مطلب