مدرسان و نویسندگان

مدرسان و نویسندگان وب گاه خانه بیگ دیتای ایران

آقای دکتر حمزه ای عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه بیگ دیتا

جناب آقای دکتر تاجبخش مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه داده کاوی و بیگ دیتا

آقای مهندس امیری کارشناس ارشد هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف مدرس (TA) در دانشگاه شریف و پژوهشگر حوزه داده کاوی

آقای مهندس حبیبی کارشناس ارشد نرم افزار و پژوهشگر حوزه بیگ دیتا و تحلیل شبکه های اجتماعی

آقای مهندس طاهری کارشناس ارشد هوش مصنوعی و پژوهشگر حوزه داده کاوی و وب کاوی