نمونه سوالات شبکه های پیچیده پویا و تحلیل شبکه های اجتماعی

نمونه سوالات درس شبکه های پیچیده پویا

در پست های قبلی به سرفصل های درس تحلیل شبکه های پیچیده پویا و تئوری گراف اشاره کردیم. حال در اینجا چند نمونه سوال را با هم مرور میکنیم.

1. کدامیک از کاربردهای تحلیل شبکه های اجتماعی نمی باشد؟

الف) تحلیل رابطه دوستی

ب) تحلیل خطای بازماندگان

ج) تحلیل انتقال ویروس بیماری

د) تحلیل رابطه ارسال و دریافت پیام

پاسخ : گزینه ب . تحلیل شبکه های اجتماعی (Social Network Analysis) که گاهی به اختصار به آن SNA هم گفته می‌شود به معنای فرایند بررسی و ارزیابی ساختارهای یک شبکه اجتماعی به عنوان یک گراف از ابزارها یا انسانهاست که با خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل هستند. این خطوط ارتباطی می‌تواند رابطه دوستی، انتقال ویروس بیماری، رابطه ارسال و دریافت پیام و پیامک، تبادل نظر در زمینه رای دادن در یک انتخابات، رابطه ارسال و دریافت بسته های اطلاعاتی و یا هر نوع رابطه دیگری باشد.

2. کدام یک از چهار ویژگی لازم و اصلی تعیین میدان تحلیل شبکه اجتماعی نوین گفته شده از نظر فریمن ( از بزرگان تحلیل شبکه های اجتماعی) نمی باشد؟

الف) بر پایه داده های علمی نظام مند بنا شده است.

ب) تا حد زیادی بر اساس تصویر سازی گرافیکی است.

ج) بر اساس مدل های محاسباتی و ریاضیاتی تکیه دارد.

د) بر پایه روابط بین افراد می باشد.

پاسخ: گزینه د. فریمن چهار ویژگی لازم و اصلی را برای تعیین میدان تحلیل شبکه اجتماعی نوین برمی شمارد:

1. تحلیل شبکه اجتماعی توسط بینشی ساختاری مبتنی بر پیوند هایی که کنشگران اجتماعی را به هم متصل می کنند، برانگیخته می شود.

2.بر پایه داده های علمی نظام مند بنا شده است.

3. تا حد زیادی بر اساس تصویر سازی گرافیکی است.

4. بر استفاده از مدل های محاسباتی و ریاضیاتی تکیه دارد.

3. کدامیک از گزینه های زیر از تقسیم بندی های تحقیق بر شبکه های اجتماعی آنلاین نمی باشد؟

الف) تحلیل ساختاری و زیربنایی موقعیت های افراد و محدودیت های بالقوه جاگیری شان نسبت به دیگران

ب) درون افراد و رابطه میانشان

ج) تقابل و مقایسه جهان شبکه اجتماعی آنلاین و جهان شبکه بیرونی افراد

د) روند رواج یک هنجار

پاسخ: گزینه الف. برخی محققان حوزه شبکه های اجتماعی، تحقیق بر شبکه های اجتماعی آنلاین را در سه سطح تقسیم بندی کرده اند، سطح نخست که به تحلیل ساختاری و زیربنایی موقعیت های افراد و توصیف امکانات و محدودیت های بالقوه جاگیری شان نسبت به دیگران می پردازد. سطح دوم که که به درون افراد و رابطه میانشان، روند رواج یک هنجار احتماعی یا خبری خاص می پردازد و مورد محور است. سطح سوم به تقابل و مقایسه جهان شبکه اجتماعی آنلاین و جهان شبکه ای بیرونی افراد می پردازد و بر شیوع رفتار ها، جهانبینی ها و مسائلی از این دست از جامعه مجازی به واقعی و برعکس تمرکز دارد. سطح اول این تحقیق ها با عنوان “تحلیل شبکه اجتماعی” شناخته می شود و دو سطح دیگر را “تحقیق شبکه اجتماعی” می خوانند.

4. کدامیک از گزینه های زیر از پیوند های رویدادگونه می باشد؟

الف) پیوند های خویشی

ب) پیوند های نقش محور دیگر

ج)کنش های تقابل

د) پیوند های عاطفی

پاسخ: گزینه ج. پیوند های شرح حال گونه در طول زمان استمرار دارند. این به معنای آن نیست که همیشگی هستند، بلکه به معنای این است که دوامی با پایان باز دارد. در مقابل، یک پیوند رویدادگونه طبیعتی ناپیوسته و ناپایدار دارد و می تواند در دوره های زمانی شمارش شود.

5. شکل زیر انواع سه تایی های غیرجهتدار را نشان می دهد.

2

کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟

الف) یک دلال خانه می تواند یک سه تایی از نوع “سه تایی باز” باشد.

ب) یک خانواده( پدر، مادر، فرزند) می تواند یک “سه تایی بسته” باشد.

ج) یک مرد با دو همسر می تواند یک “سه تایی غیر متصل” باشد.

د) یک بانک که بابت سپرده گذاری به مشتریانش 5 درصد سود می دهد و از مشتریان دیگر بابت وام های پرداختی 7 درصد سود می گیرد می تواند یک “سه تایی باز” باشد.

پاسخ: گزینه ج. یک دلال خانه به دلیل اینکه نباید اجازه دهد مشتری و صاحب ملک باهم رابطه داشته باشند از نوع سه تایی باز می باشد. یک مرد با دو همسر به دلیل اینکه نباید اجازه دهد دو همسر از یکدیگر با خبر شوند و همچنین خود مرد باید با هر دو در رابطه باشد، از نوع سه تایی باز می باشد. برای بانک نیز طبیعی است در صورت آشنا شدن مشتری سپرده گذار و مشتری وام گیرنده، آن ها می توانند باهم توافق کنند و با کنار گذاشتن بانکدار، وامی با سود 6 درصد بین خودشان رد و بدل کنند.

6. تقسیم بندی حجمی شبکه ها شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟

الف) کامل

ب) خود محور

ج) بخشی

د) شبکه های دو نمایی

پاسخ: گزینه د. در یک تقسیم بندی حجمی می توان شبکه ها را به سه دسته الف) کامل ب) خودمحور و ج) بخشی تقسیم کرد. شبکه های دونمایی در تقسیم بندی محتوایی شبکه ها می گنجد.

7. کدام گزینه در رابطه با شبکه های خودمحور صحیح است؟

الف) به 3 دسته تقسیم می شود. شبکه های یک درجه: شبکه روابط شخص و دوستانش.

ب) به 4 دسته تقسیم می شود. شبکه های یک و نیم درجه: شبکه روابط شخص با دوستانش و نیز روابط دوستان شخص با یکدیگر.

ج) به 2 دسته تقسیم می شود. شامل شبکه های 1 درجه و 2 درجه می شود.

د) به 3 دسته تقسیم می شود. شبکه دو درجه: شبکه نشان دهنده دوستان شخص، روابطشان باهم و نیز دوستان دوستان است.

پاسخ : گزینه ج. شبکه خود محور شامل 4 دسته می شود.شبکه یک درجه: شامل شبکه روابط شخص و دوستانش. شبکه یک و نیم درجه: شبکه روابط شخص با دوستانش و نیز روابط دوستان شخص با یکدیگر. شبکه دو درجه: شبکه نشان دهنده دوستان شخص، روابطشان باهم و نیز دوستان دوستان است. شبکه های بیش از دو درجه: به روابط شخص، روابط میان دوستان شخص و روابط میان دوستان دوستان شخص می پردازد.

8. بیشترین فاصله ژئودسیک چه نام دارد؟

الف) تراکم

ب)قطر شبکه

ج)جرگه

د) ضریب خوشه بندی

پاسخ: گزینه ب. بیشترین فاصله ژئودسیک یا قطر یک شبکه، بزرگترین فاصله ژئودسیک شبکه یا فاصله میان دو گره است که بیشترین دوری را در شبکه از هم دارند و با عددی بین یک تا بی نهایت نشان داده می شود.

9. کدامیک در رابطه با “فاصله ژئودسیک میانگین” صحیح نمی باشد؟

الف) این عدد مفهومی از چگونه نزدیک بودن اعضای یک اجتماع به همدیگر را به دست می دهد.

ب) میانگین تمام فواصل ژئودسیک است.

ج) اگر این شاخص بالا باشد، افراد زیادی در شبکه اجتماعی، مستقیم هم را نمی شناسند.

د) قطر شبکه می باشد.

پاسخ: گزینه د. فاصله ژئودسیک، میانگین تمام فواصل ژئودسیک است. این عدد مفهومی از چگونه نزدیک بودن اعضای یک اجتماع به همدیگر را به دست می دهد. اگر این شاخص بالا باشد، افراد زیادی در شبکه اجتماعی، مستقیم هم را نمی شناسند.

10. کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با “تقسیم بندی های محتوایی شبکه ها” صحیح نیست؟

الف) شبکه های چندنمایی الزاما برای تحلیل شبکه ای معنادار باید به چند شبکه دونمایی تبدیل شود.

ب) شبکه هایی که تنها نوع مشابهی از نهادها (گره ها) را متصل می کنند، یک نمایی هستند.

ج) شبکه های پیوستگی دونمایی می توانند به دو شبکه یک نمایی مستقل تبدیل شوند: یک شبکه کاربر به کاربر و یک شبکه پیوستگی به پیوستگی.

د) شبکه های کاربر به کاربر: مردم را بر اساس لینک هایشان به دیگری متصل خواهند کرد.

پاسخ: گزینه الف. شبکه های چندنمایی الزاما برای تحلیل شبکه ای معنادار باید به شبکه های تک نمایی ساده تری تبدیل شود.

سوالات فصل دوم کتاب آبی:

 1. منظور از پیوند های پل زننده در شبکه های اجتماعی چیست؟

الف) پیوند های پل زننده منبع بالقوه‌ی عقاید قدیمی هستند.

ب) پیوندهایی هستند که یک شخص را به اشخاصی که با دوستان دیگر مرتبط هستند، وصل می کند.

ج) پل نوعی میان بر است عقیده این است که شخصی می تواند از طریق پیوند پل زننده چیزهایی را بشنود که در میان دوستان دیگرش جریان ندارد.

د) یالی است که با حذف آن تعداد مؤلفه های گراف افزایش می یابد.

گزینه ی ج)

پیوندهای پل زننده منبع بالقوه‌ی عقاید جدید هستند. پیوند‌هایی هستند که یک شخص را به اشخاصی که با دوستان دیگر مرتبط نیستند، وصل می کند. پل نوعی میان بر است عقیده این است که شخصی می‌تواند از طریق پیوند پل زننده چیزهایی را بشنود که در میان دوستان دیگرش جریان ندارد.

پیوند پل زننده از A به G

 1. مأموریت حفره های ساختاری در شبکه های اجتماعی چیست؟

الف) حفره های ساختاری می توانند اطلاعات نامتقارن را گسترش دهند، می توانند در کل جوامع پل بزنند.

ب)  در شبکه‌های اجتماعی تمایل به برقراری ارتباط با گروه‌های متعددی دارند، زیرا این ارتباطات می‌توانند منابع اطلاعاتی مختلفی را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

ج) طیف وسیع تری از شبکه ها را در بر می گیرد و شبکه ارتباطی میان انسان ها را بررسی می کند.

د) مولفه‌ها را در شبکه‌ های اجتماعی به وجود می آورند.

گزینه ی الف)

حفره های ساختاری می توانند اطلاعات نامتقارن را گسترش دهند، می توانند در کل جوامع پل بزنند و در نقش اتصال گران کرانه، که در مقایسه با افرادی که در یک خوشه فعالیت دارند، کمیابند، عمل کنند.

 1. در تعریف شبکه جهان کوچک کدام گزینه اشتباه است؟

الف) در پدیده ی دنیای کوچک شبکه های اجتماعی، احتمال به وجود آمدن پل بسیار کم می باشد.

ب) این شبکه ها از اجتماع هایی متراکم یا همسایگان متراکم که توسط اتصال گران کرانه ای به شکل نامنظم اتصال یافته اند، تشکیل شده اند.

ج) یک نوع گراف است که در آن اکثر گره ها همسایه یکدیگر نمی باشند ولی اکثر گره‌ها با تعداد کم گام قابل دسترسی هستند.

د) شبکه ای است که فاصله میان هر دو گره، متناسب با لگاریتم تعداد گره های آن شبکه است.

گزینه ی ب)

تعاریف الف و ج و د مربوط به پدیده ی دنیای کوچک است.

 1. نکته ی اصلی در مدل جریان شبکه چه می باشد؟

الف) برای تعیین مشخصات جریان شبکه، به تشریح مشخصات هندسی حفره نیاز است.

ب) قطر حفره ها از توزیع گره ها تبعیت می کند.

ج) می توان آن را به احتمال دریافت چیزی که بیرون سیستم جریان دارد، ربط داد.

د) مدل جریان شبکه، جهان ادراکی تهیه می کند که درون آن می توان ویژگی های شبکه (از قبیل خوشه بندی، یا مرکزیت) را تجسم کرد.

جواب گزینه‌ی د)

مدل جریان شبکه جهان، ادراکی تهیه می کند که درون آن می توان ویژگی های شبکه (از قبیل خوشه بندی، یا مرکزیت) را تجسم کرد و آن را به ویژگی های دیگر (مانند احتمال دریافت چیزی که درون سیستم جریان دارد) ربط داد.

 1. مدل معماری شبکه آیا اطلاعات جریان را دربر می گیرد؟

الف) این مدل مستقل واژه ی «جریان» را دربر نمی گیرد و در آن اطلاعات جریان نمی یابند.

ب) این مدل مستقل واژه ی «جریان» را دربر می گیرد و در آن اطلاعات جریان نمی یابند.

ج) این مدل مستقل واژه ی «جریان» را دربر نمی گیرد و در آن اطلاعات جریان می یابند.

د) این مدل مستقل واژه ی «جریان» را دربر می گیرد و در آن اطلاعات جریان می یابند.

گزینه‌ی ‌الف)

این مدل مستقل واژه ی «جریان» را در بر نمی گیرد، اطلاعات جریان نمی یابند و گره ها برای هماهنگ کردن عمل ها به خوبی با هم در ارتباط هستند- ارتباطات تنها راه دستیابی به هماهنگی نیست، ارتباطات حتی اگر فراوان باشد، در مدل معماری شبکه نقش متفاوتی با مدل جریان شبکه ایفا می نمایند.

 1. محاسباتی بودن ساختار شبکه چه مشکلی را ایجاد می کند؟

الف) محاسباتی بودن ساختار شبکه بدین معنی که چندین سوال های تحقیق برحسب ویژگی های محاسباتی شبکه تقریباً به صورت خودکار قابل بیانند.

ب) سبب می شود سوال های تحقیق در زمینه ی شبکه به شدت به سوی اکتشافی علمی، محاسباتی و شباهت محور سوق یابند.

ج) مشکل ادراکی ایجاد می کنند.

د) هیچ کدام

گزینه ی ج)

محاسباتی بودن ساختار شبکه بدین معنی که چندین سوال های تحقیق برحسب ویژگی های محاسباتی شبکه تقریباً به صورت خودکار قابل بیانند. این امر سبب می شود سوال های تحقیق در زمینه ی شبکه به شدت به سوی اکتشافی علمی، محاسباتی و شباهت محور سوق یابند اما همچنین مشکل ادراکی ایجاد می کنند.

 1. طبقه بندی عدد دانیار کدام یک از موارد زیر است؟

الف) این عدد بیانگر ارتباط های پنهان است.

ب) این عدد بیانگر ارتباط از نوع پل می باشد.

ج) این عدد برای نمایش یال های متراکم به کار می رود.

د) این عدد نشان دهنده ی قدرت پیوندها می باشد.

گزینه د)

عدد دانیار را می توان به مثابه ی یک هرم نشان داد، در بالا، پیوند های قوی، خانواده ی نزدیک و کسانی که هر روز با آنها کنش متقابل داریم شامل افراد نزدیک و قابل اطمینان اطرافمان. هر چه به سمت پایین تر هرم می رویم پیوندها ضعیف تر می شوند.

 1. برای تحلیل شبکه ی اجتماعی از چه مواردی استفاده می شود؟

الف) فرمول های محاسباتی نظریه ی شبکه ی سنتی

ب) مباحث مفهومی نظریه سرمایه‌ی اجتماعی

ج) استفاده از گراف برای بصری سازی بهتر آن.

د) گزینه ی الف و ب

جواب) گزینه‌ی د)

 • فرمول های محاسباتی نظریه ی شبکه ی سنتی
 • مباحث مفهومی نظریه سرمایه ی اجتماعی

نظریه ی شبکه را به مثابه ی روند ها و مکانیزم هایی می دانند که خصوصیت های شبکه را به پیامد های مطلوب، مربوط می کنند.

 1. چرا پیوندهای ضعیف برای یافتن اطلاعات جدید مفید هستند؟

الف) ممکن است تعداد زیادی پیوند ضعیف و تنها چند پیوند قوی داشته باشید.

ب) چون پیوندهای ضعیف، هزینه ی بیشتری به لحاظ توجه و زمان برای نگه داری، می برند.

ج) دو فرد از طریق پیوند ضعیف ارتباط برقرار می کنند، اطلاعاتی که از این طریق منتقل می شود، معمولاً تازه است.

د) بسامد پایین ارتباط دارند، به معنای این که دو فرد معمولاً در اطلاعاتی که ارسال می کنند و نیز در زمان دریافت، غیرهمگام هستند.

گزینه‌ی ج)

چون پیوندهای ضعیف، هزینه ی کمتری به لحاظ توجه و زمان برای نگه داری، می برند. به مثابه یک نتیجه، ممکن است تعداد زیادی پیوند ضعیف و تنها چند پیوند قوی داشته باشید – بسامد پایین ارتباط، به معنای این است که دو فرد معمولاً در اطلاعاتی که دریافت می کنند و نیز در زمان دریافت، غیرهمگام هستند بنابراین وقتی دو فرد از طریق پیوند ضعیف ارتباط برقرار می کنند، اطلاعاتی که از این طریق منتقل می شود، معمولاً تازه است.

 1. جریان ها دربرگیرنده ی چه مواردی هستند؟

الف) چیزهایی مانند منابع، اطلاعات و بیماری ها که از یک یال به یال دیگر جابه جا می شوند.

ب) چیزهایی مانند منابع، اطلاعات و بیماری ها که از یک گره به گره ی دیگر جابه جا می شوند

ج) اطلاعات در جریان‌ها فقط منتقل می شوند.

د) اطلاعات در جریان‌ها فقط تکثیر می شوند.

جواب گزینه‌ ب)

چیزهایی مانند منابع، اطلاعات و بیماری ها که از یک گره به گره ی دیگر جابه جا می شوند این موارد ممکن است فقط منتقل شوند (در هر لحظه تنها در یک مکان باشند) یا تکثیر گردند (مثل اطلاعات). جریان ها در بیشتر نظریه های شبکه حائز اهمیت هستند، اما عموماً در عمل، سنجش ناپذیر فرض می شوند.

سوالات فصل سوم کتاب آبی:

 1. کدام موارد علت ناتوانی در تحلیل کل شبکه های بزرگ نیست ؟
  1. نیاز به استفاده از پایگاه داده های غیر رابطه ای
  2. هزینه بر بودن
  3. همپوشانی بالای پیوند ها و گروه ها
  4. عضویت افراد در چندین گروه در آن واحد

 1. نقطه ضعف مدل نمونه گیری گلوله برفی چیست؟
  1. فقط یک راه ضمانت شده برای یافتن تمام افراد متصل در جامعه وجود دارد.
  2. مدل گلوله برفی نمیتوانند گره های آغازین مهم را پیدا کنند.
  3. در این روش کنشگرانی که متصل نیستند شناسایی نمی شوند.
  4. هیچ کدام
 2. اگر در یک شبکه اجتماعی هر فرد به طور میانگین 100 نفر دوست داشته باشد چند دوست دوست دوست دارد ؟
  1. 300 نفر
  2. 100000 نفر
  3. 3000000 نفر
  4. 1000000 نفر

 1. دلیل محدودیت در عمق تحقیق در شبکه های اجتماعی چیست؟
  1. محدودیت ادراکی انسان
  2. کران مشاهده پذیری
  3. پیچیدگی روابط عمقی
  4. گزینه a و b

 1. گره برگی در تحلیل شبکه چیست؟
  1. گره ای با تنها یک اتصال ورودی
  2. گره ای با چندین اتصال ورودی
  3. گره ای با تنها یک اتصال خروجی
  4. گره ای با چندین اتصال خروجی
 2. گره هم نیا در تحلیل شبکه چیست؟
  1. دو گره دارای اتصال خروجی مشترک
  2. دو گره فرزند از یک گره والد
  3. گره ای با دو اتصال ورودی
  4. گره ای در مرکز اتصالات شبکه
 3. کدام مورد جزو دسته بندی تکنیک های خزیدن گراف نیست؟
  1. پیمودن گراف
  2. گشت های اتفاقی
  3. شروع از گره های با اتصالات بیشتر
  4. همه موارد
 4. مشکل نمونه گیری توسط الگوریتم های خودکار چیست؟
  1. پیدا کردن اسپمر های برون درجه غیر واقعی
  2. پیدا نکردن ساختار روابط و پیوند های جهت دار
  3. عدم تشخیص هرزنگاران، اسپمرها یا گروه های مزاحم
  4. هیچ کدام

 1. بزرگترین نقطه ضعف ساختاری روابط در شبکه های اجتماعی آنلاین مثل فیسبوک چیست؟
  1. امکان استفاده از فالور های جعلی
  2. امکان خصوصی کردن صفحه شخصی
  3. دوسویگی اجباری رابطه
  4. هیچ کدام
 2. شناسایی مؤثر افراد بانفوذ در شبکه های اجتماعی بزرگ چه کاربرد هایی دارد؟
  1. ممانعت از کرم های کامپیوتری
  2. توزیع ویروس
  3. گزینه a و b
  4. پیدا کردن جاسوس های اطلاعاتی

سوالات بخش مرکزیت

1- برای سنجش میزان اهمیت نود ها در شبکه اجتماعی از شاخص های ………. استفاده می‌شود که معیارهای ……….. نامیده می‌شوند.

1- کیفی ، قدرت

2- کمی ، قدرت

3- کیفی ، مرکزیت

4-کمی ، مرکزیت

2- کدام یک از گزینه های زیر جز دسته بندی روش های تشخیص مرکزیت می‌باشد ؟

1- روش های مبتی بر صف

2- روش های مبتنی بر بردار آسیب پذیری

3- روش های مبتنی بر ارزش

4- گزینه 1 و 3

روش ها عبارتند از :

روش‌های مبتنی بر همسایه ، روش های مبتنی بر مسیر، روش های تکراری یا مبتنی بر ارزش

3- کدام یک از گزینه های زیر جز روش های مبتنی بر مسیر در تشخیص مرکزیت می‌باشد؟

1- مرکزیت درجه

2- مرکزیت مقادیر ویژه

3- حفره ساختاری

4- مرکزیت مبتنی بر همسایه

روش‌های مبتنی بر مسیر: مرکزیت نزدیکی ، مرکزیت بینابینی ، حفره ساختاری

4- بینابینی عبارت است از :

1- نسبت تعداد دفعاتی که یک گره یا یک یال بر روی بلندترین مسیر میان نودهای مختلف یک گراف قرار می گیرد.

2- عبارت است از تعداد بلندترین مسیرهای میان نودهای شبکه که از یک نود خاص رد میشوند.

3- نسبت تعداد دفعاتی که یک گره یا یک یال بر روی کوتاهترین مسیر میان یالهای مختلف یک گراف قرار می گیرد.

4- نسبت تعداد دفعاتی که یک گره یا یک یال بر روی کوتاه ترین مسیر میان نودهای مختلف یک گراف قرار می گیرد.

5- معیار بینابینی چه چیزی را در رابطه با یک نود خاص محاسبه می‌کند ؟

1- این معیار محاسبه می‌کند چه تعداد از یالهای شبکه برای ارتباط سریعتر با هم (با واسطه کمتر) به این نود نیاز دارند.

2- این معیار محاسبه می‌کند چه تعداد از نودهای شبکه برای ارتباط سریعتر با هم (با واسطه بیشتر) به این نود نیاز دارند.

3- این معیار محاسبه می‌کند چه تعداد از نودهای شبکه برای ارتباط سریعتر با هم (با واسطه کمتر) به این نود نیاز دارند.

4- این معیار محاسبه می‌کند چه تعداد از یالهای شبکه برای ارتباط سریعتر با هم (با واسطه بیشتر) به این نود نیاز دارند.

6- معیار نزدیکی بیانگر چه موضوعی است ؟

1- نزدیکی عبارت است از عکس متوسط درجه یک نود و نودهای دیگر گراف

2- نزدیکی عبارت است از عکس متوسط فاصله یک نود تا نودهای دیگر گراف

3- این معیار مشابه معیار مرکزیت درجه میباشد.

4- نزدیکی عبارت است از عکس قرینه متوسط فاصله یک نود تا نودهای دیگر گراف

7- در معیار قدرت، قدرت یک گره را چگونه تخمین می‌زنیم ؟

1- قدرت یک گره را بر اساس قدرت همسایگانش تخمین میزند

2- قدرت یک گره را بر اساس تعداد درجاتش تخمین میزند.

3- قدرت یک گره را بر اساس درجه همسایگانش تخمین میزند.

4- فقط بر اساس گرههایی که مستقیما با آن گره در ارتباط هستند

این معیار مشابه معیار مرکزیت درجه میباشد. با این تفاوت که برای تخمین مرکزیت یک گره، علاوه بر استفاده از تعداد همسایههای محلی آن گره (گرههایی که مستقیما با آن گره در ارتباط هستند)، درصدی از تعداد گره هایی را که آن گره در محدوده بزرگتری با آنها در ارتباط غیر مستقیم است را در نظر میگیرد و قدرت یک گره را بر اساس قدرت همسایگانش تخمین میزند.

8- کدام یک از تعاریف زیر صحیح می باشد ؟

1- قدرت زیاد یک نود در گرو قدرت زیاد نودهای همسایه است

2- قدرت یک نود رابطه بازگشتی با قدرت خودش دارد.

3- قدرت هر نود به قدرت نودهای همسایه اش ربطی ندارد

4- هیچکدام

9- کدام یک تعریف صحیحی از مرکزیت مقادیر ویژه می‌باشد ؟

1- این روش اهمیت گره‌ها را بر اساس گره‌های کل گراف محاسبه می‌کند.

2- این محاسبه در گراف‌های با اتصال ضعیف اتفاق می‌افتد. اگر گره‌ای به گره‌هایی که دارای اهمیت بالایی هستند متصل باشد تحت تأثیر آن‌ها اهمیت او نیز بالا می‌رود.

3- این روش به‌صورت تکراری برای محاسبه گره اهمیت همسایگان را نیز در نظر می‌گیرد. ابتدا به همه گره‌ها یک امتیاز اولیه داده می‌شود. در ادامه به‌صورت زنجیره‌ای تا زمانی که به پایداری برسد این امتیازدهی ادامه می‌یابد.

4- 2و3

این روش اهمیت گره‌ها را بر اساس گره‌های مجاور محاسبه می‌کند. این محاسبه در گراف‌های با اتصال قوی اتفاق می‌افتد. اگر گره‌ای به گره‌هایی که دارای اهمیت بالایی هستند متصل باشد تحت تأثیر آن‌ها اهمیت او نیز بالا می‌رود. این روش به‌صورت تکراری برای محاسبه گره اهمیت همسایگان را نیز در نظر می‌گیرد. ابتدا به همه گره‌ها یک امتیاز اولیه داده می‌شود. در ادامه به‌صورت زنجیره‌ای تا زمانی که به پایداری برسد این امتیازدهی ادامه می‌یابد. امتیازدهی در این روش بر اساس این مفهوم است که گره‌های با اتصالات بالا به گره‌های دنبال کننده آن‌ها از نظر امتیاز کمک می‌کنند. روش رتبه‌بندی صفحه ازاین‌روش الگوبرداری کرده است.

10- در معیار آسیب پذیری گره هایی که آسیبپذیری ………. دارند، شبکه نسبت به حذف آنها حساستر بوده و نقش آنها در شبکه گراف ……… می باشد.

1- بالاتری ، مهم تر

2- بالاتری ، کمتر

3- کمتری ، مهم تر

4- کمتری ، کمتر

سوالات بخش ماژولاریتی

1- از قابلیت های ماژولاریتی در خوشه بندی می توان به مواردی مثل …….. اشاره کرد :

1- امکان مقایسه‌ی خوشه‌بندی‌های متفاوت با تعداد خوشه‌های متفاوت

2- تعیین تعداد خوشه‌ها

3- معیاری جهت تعیین مرحله توقف الگوریتم های مختلف

4- 1 و 2

یکی از ویژگی‎های اساسی پیمانگی امکان مقایسه‌ی خوشه‌بندی‌های متفاوت با تعداد خوشه‌های متفاوت است. از آنجایی که لزوما الگوریتم‌های مختلف تعداد خوشه‌های یکسانی را تولید نمی‌کنند، بسیاری از معیار‌های موجود جوابگوی مقایسه‌ی روش‌های مختلف خوشه‌بندی نیستند و امکان استفاده از آن‌ها برای ارزیابی این روش‌ها وجود ندارد. از طرفی، این خصوصیت پیمانگی، این امکان را می‌دهد که بتوان از آن برای تعیین تعداد خوشه‌ها نیز استفاده نمود.

2- روش …………..یک الگوریتم ساده و کارا برای یافتن انجمن‌ها در شبکه‌های بزرگ است. این الگوریتم نیز یک الگوریتم ……….. است که سعی در ………….. معیار پیمانگی در گراف دارد.

1- Louvain ، حریصانه ، کمینه سازی

2- Louvain ، حریصانه ، بیشینه سازی

3- NP_Hard ، حریصانه ، کمینه سازی

4- NP_Hard ، حریصانه ، بیشینه سازی

3- در روش Louvain محدودیت سایز گراف ورودی به چه مواردی بستگی دارد ؟

1- محدودیت حافظه

2- محدودیت زمانی

3- محدودیت زمانی و حافظه

4- هیچ محدودیتی ندارد

روش Louvain یک الگوریتم ساده و کارا برای یافتن انجمن‌ها در شبکه‌های بزرگ است. این الگوریتم نیز یک الگوریتم حریصانه است که سعی در بیشینه‌سازی معیار پیمانگی در گراف دارد. بر خلاف تمامی دیگر روش‌های خوشه‌بندی، در این روش محدودیت سایز گراف ورودی به محدودیت حافظه ما بستگی دارد، نه به محدودیت زمانی. به همین دلیل، این الگوریتم به راحتی بر گراف‌هایی با صدها میلیون راس و به صورت توزیع شده قابل اعمال است.

4- کدام یک از موارد زیر در رابطه با الگوریتم Lovian صدق می کند ؟

1- این الگوریتم به دنبال گروه‌های بزرگ می‌گردد و با ادغام گروه‌های کوچک که توانایی ایجاد گروه‌های بزرگ‌تر را دارند خوشه‌بندی را ادامه می‌دهد.

2- این الگوریتم به دنبال گروه‌های کوچک می‌گردد و با ادغام گروه‌های کوچک که توانایی ایجاد گروه‌های بزرگ‌تر رادارند خوشه‌بندی را ادامه می‌دهد.

3- این الگوریتم، یک روش سریع برای پیدا کردن سلسله مراتبی از خوشه‌بندی‌ها در یک گراف کوچک است.

4- همه موارد

این الگوریتم با استفاده از روش‌های حریصانه بر روی ماژولاریتی،  این روش را بهینه کرده و به خوشه‌بندی رأس‌های گراف می‌پردازد.
این بهینه‌سازی در ۲ مرحله انجام می‌شود:

 • بابهینه‌سازی محلی، این الگوریتم به دنبال گروه‌های کوچک می‌گردد.
 • سپس با ادغام گروه‌های کوچک که توانایی ایجاد گروه‌های بزرگ‌تر رادارند خوشه‌بندی را ادامه می‌دهد.

این مراحل را مرتباً تکرار می‌شود تا به مقدار ماکزیمم ماژولاریتی برسیم. همان‌طور که گفته شد، این الگوریتم، یک روش سریع برای پیدا کردن سلسله مراتبی از خوشه‌بندی‌ها در یک گراف بزرگ است.

5- خوشه‌بندی یک مسئله یادگیری ……………….. است که هدف آن …………… می باشد.

1- بدون ناظر – شناسایی بخش‌هایی از داده‌ها است که شباهت زیادی به هم داشته و به بقیه‌ی داده‌ها کمتر شبیه‌اند.

2- بدون ناظر – شناسایی بخش‌هایی از داده‌ها است که شباهت زیادی به هم داشته و به بقیه‌ی داده‌ها بیشتر شبیه‌اند.

3- نظارت شده – شناسایی بخش‌هایی از داده‌ها است که شباهت زیادی به هم داشته و به بقیه‌ی داده‌ها کمتر شبیه‌اند.

4- نظارت شده – شناسایی بخش‌هایی از داده‌ها است که شباهت زیادی به هم داشته و به بقیه‌ی داده‌ها بیشتر شبیه‌اند.

6- تفاوت اصلی خوشه‌بندی و دسته‌بندی در آن است که خوشه‌بندی یک روش گروه‌بندی ……………… است در حالی که دسته بندی یک روش  ………………. است.

1- بدون مربی ، بدون مربی

2- با مربی ، با مربی

3- بدون مربی ، با مربی

4- با مربی ، بدون مربی

7- کدام یک از گزینه های زیر جزئی از رو‌‌ش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر فاصله می باشد ؟

1- روش K-M eans

2- Single Linkage

3- روش گیروان و نیومن

4- روش تیلور

رو‌‌ش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر فاصله

 • روش K-Means
 • روش K-Medoids
 • روش PAM
 • روش CLARA
 • روش OPTICS

8- روش نیومن جزء کدام یک از روش‌های خوشه بندی می باشد ؟

1- روش‌های خوشه‌بندی گراف مبتنی بر پیمانگی یا ماژولاریتی

2- روش‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی

3- رو‌‌ش‌های خوشه‌بندی مبتنی بر فاصله

4- هیچ کدام

9- معیار پیمانگی در گراف های متعلق به شبکه‌های اجتماعی در چه بازه ای باید باشد تا گراف ارزش تحلیل داشته باشد ؟

1- میان ۰٫۳ تا ۰٫۷

2- میان ۰٫2 تا ۰٫8

3- میان ۰٫1 تا ۰٫6

4- میان ۰٫۳ تا ۰٫8

10- حداکثر مقدار پیمانگی زمانی به دست می‌آید که تمام رئوس هر خوشه به هم متصل …….. و یالی خوشه‌ها را به هم متصل …………….. .

1- نباشند – نکند

2- نباشند – کند

3- باشند – نکند

4- باشند – کند

سوالات تحلیل انتشار

 1. مشخصه های همچون قطر، مثلث‌ها، توزیع درجه، آنتروپی چه چیزی از یک شبکه را توصیف می کنند؟

الف: ویژگی های شبکه ب- توپولژیک شبکه ج- خصوصیات شبکه د- المان های شبکه

 1. روش‌هایی مانند روش‌های مرکزیت که از مفهوم جایگاه گره استفاده می‌کند به‌عنوان روش ……… محسوب می گردند؟

الف- اکتشافی ب- اپیدمی ج- حریصانه د- دهان به دهان

 1. کدام روش به منظور رسیدن به هدف بیشینه‌سازی انتشار و فرار از پیچیدگی بالای مسئله بکار می رود؟

الف- اکتشافی ب- اپیدمی ج- حریصانه د- دهان به دهان

 1. چرا از هم اکنون روش حریصانه استفاده نمی شود؟

الف-روش های گسترش یافته ای از آن پیشنهاد می گردد ب- حجم بالای داده ها

ج- کارایی پایین د- همه موارد

 1. ” شناسایی تعدادی از گره‌های استراتژیک است که بیشترین تأثیر را برای انتشار اطلاعات به دیگر گره‌ها در شبکه دارد.” تعریف کدام عنوان است؟

الف- بیشینه سازی انتشار ب- روش اپیدمی ج- بیشینه سازی نفوذ د- روش مرکزیت

 1. تفاوت عمده مدل های اپیدمی و انتشار در چیست؟

الف- در نحوه انتشار ب- در مدل انتشار

ج- در زمان و فرصت تاثیر گذاری د- در خصوصیات توپولژیک

 1. کدام یک از خصوصیات زیر جزء خصوصیات مدل انتشار مستقل نیست

الف- . گره فعال تنها یک فرصت برای تحت تأثیر قرار دادن همسایگان خود دارد و دوباره سعی نخواهد کرد که موفق شود.

ب- اگر یک گره غیرفعال با بیش از یک گره تازه فعال متصل شده باشد، گره‌های تازه فعال سعی خواهند کرد تا بر گره غیرفعال در یک توالی تصادفی تأثیر بگذارند.

ج- نتیجه انتشار نفوذ بین دو گره توسط فعالیت گره‌های دیگر تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

د- در ابتدا، تمام گره‌ها در وضعیت حساس هستند به‌جز گره‌های آغازگر که به‌عنوان منبع پخش‌کننده انتخاب‌شده‌اند.

 1. مدل ……..، هر گره دارای دو حالت حساس و آلوده است؛ درحالی‌که در مدل …….. هر گره دارای سه حالت از جمله حساس، آلوده و بهبود یافته است. در مدل ……… به این صورت است که از حساس به آلوده تغییر حالت می‌دهد و دوباره به حالت حساس بازمی‌گردد.

الف- SIR,SI,SIS ب- SI,SIS,SIR ج-SIS,SIR,SI د-SIS,SI,SIR

 1. در کدام مدل گره فعال فقط یک فرصت برای تاثیر گذاری بر همسایه خود در اختیار دارد؟

الف- SI ب- IC ج- HD د-تعاملی

 1. در کدام مدل تمایل هر راس برای تاثیرپذیری (گرفتن اطلاعات) از همسایه بعنوان یک شاخص در نظر گرفته شده است؟

الف- انتشار مستقل ب- آستانه خطی ج- انتشار گرما د- تعاملی

سوالات پیشبینی لینک:

1- پیشبینی لینک بر اساس چه مواردی می باشد؟

1-ویژگی های موجودیت ها 2-لینک های مشاهده شده 3-گزینه 1و2 4-هیچکدام

جواب گزینه دوم:

پیشبینی لینک یا وجود ارتباط میان دو موجودیت بر اساس ویژگی‌های موجودیت‌ها و دیگر

لینک‌های مشاهده شده در گراف را پیشبینی لینک می‌گویند.

2-فرق بین مسئله پیشبینی لینک و کشف ارتباطات مفقوده در چیست؟

1-هیچ فرقی ندارند 2-در تعداد لینک ها 3-پویا بودن گراف شبکه 4-در تعداد نودها

جواب گزینه سوم:

مسئله مشابهی به پیشبینی لینک به نام کشف ارتباطات مفقوده وجود دارد. تفاوت این مسئله با پیشبینی لینک در این گونه بیان شده است که در پیش‎بینی لینک گراف شبکه پویاِ می‌باشد. منظور از پویا بودن گراف این است که گره‌ها و یال‌ها شبکه می‌توانند در طول زمان اضافه یا حذف شوند. این در حالی است که در مسئله کشف ارتباطات مفقوده گراف شبکه به صورت ایستادر نظر گرفته می‌شود.

3-کدامیک از موارد زیر جزء قابلیتهای مهم الگوریتم های پیشبینی نمی باشد؟

۱- پیشبینی ارتباطاتی که ممکن است در آینده ایجاد شوند

۲- کشف ارتباطات گم شده که به هر دلیل در زمان جمع آوری اطلاعات از دست رفته اند

۳- کشف ارتباطات پنهان یعنی رابطه هایی که وجود دارد ولی اثر از آن در داده ها نیست

4- پیشبینی ارتباطاتی که ممکن نیست در آینده ایجاد شوند

جواب گزینه چهارم:

الگوریتم های پیشبینی ارتباطات یا Link Prediction سه قابلیت مهم را در اختیار ما قرار میدهد:

۱- پیشبینی ارتباطاتی که ممکن است در آینده ایجاد شوند

۲- کشف ارتباطات گم شده که به هر دلیل در زمان جمع آوری اطلاعات از دست رفته اند

۳- کشف ارتباطات پنهان یعنی رابطه هایی که وجود دارد ولی اثر از آن در داده ها نیست

4- روش‌های مختلف پیشبینی لینک کدامیک از موارد زیر می باشد؟

1-ادغامی و درجی 2-با لینک و بدون لینک 3-باناظر و بدون ناظر 4-هیچکدام از موارد

جواب گزینه سوم:

می‌توان روش‌های مختلف پیشبینی لینک را به دو دسته کلی تقسیم‌بندی نمود. دسته اول روش‌هایی هستند که بدون بررسی پیش زمینه روند به وجود آمدن لینک‌ها در گذشته، تنها به کمک ویژگی‌های ساختاری موجود در گراف شبکه به پیش‌بینی لینک‌ها در آینده می‌پردازند. ابن دسته را می‌توان روش‌های بدون ناظر در نظر گرفت. دسته دوم از روش‌ها پس از یادگیری یک یا چند مرحله از فرآیند به وجود آمدن لینک‌ها در گذشته، به پیش‌بینی ‌لینک می‌پردازند. این دسته از روش‌ها را می‌توان روش‌های پیش‌بینی لینک باناظر نام‌گذاری نمود.

5-کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های الگوریتم ساختاری بدون ناظر نمی باشد؟

1-سرعت متاسبی ندارند

2-دقت خروجی کمتری دارند

3-محتوای شبکه را در نظر نمی گیرند

4- تنها از یک تصویر لحظه اي گراف شبکه استفاده می کنند

جواب گزینه اول:

رو شهاي ساختاري و بدون ناظر

 • تنها از یک تصویر لحظه اي گراف شبکه استفاده می کنند.
 • محتواي شبکه را در نظر نمی گیرند.
 • تنها به کمک ویژگ یهاي ساختاري گراف شبکه سعی در پی شبینی لینک ها در تصویر لحظه اي بعدي از شبکه می نمایند.
 • سرعت مناسبی دارند.
 • دقت خروجی این دسته از روش ها نسبت به رو شهاي پی شبینی لینک با ناظر کمتر می باشد.

6-کدامیک از موارد زیر جزء دسته بندی های الگوریتم های پیش بینی لینک بدون ناظر می باشد؟

1-مبتنی بر همسایه مشترک 2-مبتنی بر مسیر 3-مبتنی بر درجه 4-همه موارد

جواب گزینه چهارم

7-طبق تعریف ضریب جاکارد دو گره شبیه تر به یکدیگر هستند اگر؟

1-بهم نزدیک باشند 2-درجه یکسانی داشته باشند 3-تعداد همسایه مشترک زیاد 4-همه موارد

جواب گزینه سوم:

ضریب جاکارد می گوید که دو گره شبیه تر به یکدیگر هستند اگر تعداد همسایه هاي مشترك زیاد و تعداد همسایه هاي غیر مشترك کمی داشته باشند.

8-کدامیک از موارد زیر جزء الگوریتم های مطرح در حوزه پیشبینی لینک در شبکه اجتماعی نمی باشد؟

1-ring 2-Adamic Adar 3-Common Neighbors 4-Resource Allocation

جواب گزینه اول

9-کدامیک از موارد زیر جزء الگوریتم های مطرح در حوزه پیشبینی لینک در شبکه اجتماعی می باشد؟

1-ring 2-star 3-bus 4- Resource Allocation

جواب گزینه چهارم

سوالات بصری سازی

 1. کدام مورد در مورد بصری سازی نادرست است ؟

الف – وظیفه خلاصه سازی اطلاعات را دارد.

ب – ممکن است با تمرکز بر روی نود خاصی به عنوان کانون توجه صورت پذیرد. مانند نمایش چشم ماهی.

ج – سعی می شود نودهای مرتبط با هم کنار هم رسم شده و نودهای غیر مرتبط دور از هم در صفحه قرار گیرند.

د – در بصری سازی از فرض “نیروهای جاذبه ای و دافعه ای” میان نودها استفاده نمی شود.

 1. کدام مورد از الگوریتم های بصری سازی نیست؟

الف – Force Atlas(FA)

ب – OpenOrd(YM)

ج – OSINT

د – Yifan-Hu(YH)

 1. قواعد بازنمایی گراف در نرم افزارهای باید به گونه ای باشد که :

الف – اجرای الگوریتم با داده های یکسان، نتایج یکسانی داشته باشد.

ب – نودهای مرتبط تا حد ممکن کنار هم و نودهای غیر مرتبط دور از هم رسم شوند.

ج – نودها به صورت یکنواخت توزیع شوند و تا حد امکان همپوشانی با یکدیگر نداشته باشند.

د – همه موارد

 1. روش OpenOrd دارای چه ویژگی نیست؟

الف – non-force-directed

ب – پردازش گراف های بزرگ

ج – اجرای موازی در چند ماشین و قابلیت توزیع

د – سرعت پردازش بالا

 1. الگوریتم force-directed از بهترین انتخاب ها برای پایگاه داده های مبتنی بر گراف برای کدام مورد می باشد.

الف – Titan

ب – OrientDB

ج – Neo4j

د – همه موارد

 1. ویژگی هایی که OpenOrd در افزایش سرعت در گراف های بزرگ استفاده می کند کدام اند؟

الف – برش برخی یالها

ب – موازی سازی محاسبه نیروها

ج – زیر سازی گراف بر اساس متوسط گیری از لینک ها

د – همه موارد

 1. کدام مورد الگوریتم Force-Atlas(FA) را از الگوریتم ها مبتنی بر نیرو متمایز می کند.

الف – مدل انرژی این الگوریتم شبیه روش Fruchterman-Reingold است با این تفاوت که نیروی دافعه نودها به درجه آنها بستگی دارد.

ب – تنظیم مناسب بین سرعت و دقت بصورت خودکار انجام می شود.

ج – هیچ کدام.

د – مورد الف و ب.

سوالات بیگ گراف

 1. در کدامیک از روشهای زیر پردازش گراف بزرگ بصورت توزیع شده انجام میگردد.

روش حافظه اشتراکی و روش نگاشت/کاهش

روش حافظه اشتراکی و روش راس محور

روش نگاشت /کاهش و روش راس محور

هیچکدام

تشریح:

روش راس محور بر روی یک ماشین و بصورت موازی انجام میگردد لذا گزینه یک صحیح است.

 1. در کدامیک از روشهای زیر پردازش گراف بزرگ بصورت موازی شده انجام میگردد.

روش حافظه اشتراکی

روش نگاشت /کاهش

روش راس محور

همه موارد

تشریح:

کلیه روشهای بیان شده در گرافهای بزرگ از روش موازی برای پردازش استفاده می کنند.

 1. مسئولیت زمانبندی در مدل پردازش Map Reduce گراف به عهده کدام بخش است

JobTracker

TaskTracker

گزینه یک و دو

هیچکدام

تشریح:

در این روش JobTracker وظیفه تقسیم کارها بین چندین TaskTracker می شکند بنابراین و مسئولیت زمانبندی و تقسیم وظایف را به عهده دارد.

 1. در روش پردازشی گراف Vertex-cetrice چند superstep برای رسیدن به نتیجه نیاز دارد ؟

4 5 3 2

Vertex centric (Pregel Exampl)e

تشریح

نمودار نشان دهنده مثال BSP از محاسبه حداكثر مقدار رأس

در Superstep 1 از شکل  ، هر رأس مقدار خود را به رأس همسایه خود می فرستد. در Superstep 2، هر رأس ارزش آن را با مقدار دریافتی از یک رأس همسایه مقایسه می کند. اگر مقدار دریافتی بالاتر از مقدار رأس باشد، ارزش آن را با ارزش بالاتر به روز می کند و مقدار جدید را به رأس همسایه خود می فرستد. اگر مقدار دریافت شده کمتر از مقدار vertex باشد، سپس vertex مقدار فعلی خود را نگه می دارد و برای توقف آرا را نگه می دارد. از این رو، در Superstep 2، تنها رأس با مقدار 1 مقدار خود را به مقدار بالاتر دریافت شده (5) به ارمغان می آورد و ارزش جدید آن را می فرستد. این روند دوباره در Superstep 3 برای رأس با مقدار 2 اتفاق می افتد، در حالیکه در Superstep 4 تمام رأس ها برای توقف و برنامه پایان می دهند.

 1. GraphLab بر اساس کدام یک از روشهای زیر پردازش را انجام میدهد.

روش حافظه اشتراکی

روش نگاشت /کاهش

روش راس محور

همه موارد

سوالات تئوری شبکه اجتماعی

1-ارتباط بین سازمان های انتفاعی با سازمان های غیر انتفاعی در جامعه جزوه کدام نوع از شبکه های اجتماعی است ؟

الف : شبکه های دو نوعی

ب : شبکه های چند نمایی

ج : شبکه های شخصی

د : شبکه های بخشی

جواب : در شبکه‌های یک نوعی ارتباطات میان یک نوع از بازیگران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حالی که در شبکه‌های دو نوعی، ارتباط میان دو دسته از بازیگران مختلف حائز اهمیت است. یک نمونه از شبکه‌های دو نوعی، ارتباط میان سازمان‌های انتفاعی با سازمان‌های غیر انتفاعی در جامعه را می‌توان نام برد.

2-شبکه های Socio-centric چه نوع شبکه ای هستند ؟

الف : در دنیای اینترنت بصورت مجازی وجود دارند

ب : شبکه‌هایی هستند که شامل ارتباطات میان اعضای یک جامعه محدود شده می باشند .

ج:همان شبکه های کامل هستند .

د: ب و ج

جواب : شبکه‌های کامل یا Socio-centric شبکه‌هایی هستند که شامل ارتباطات میان اعضای یک جامعه محدود شده می باشند .

3-ارتباطات میان معلمان یک مدرسه نمونه ای از کدام نوع شبکه است ؟

الف : شبکه های دو نوعی

ب : شبکه های کامل

ج : شبکه های شخصی

د : شبکه های بخشی

جواب : شبکه‌های کامل یا Socio-centric شبکه‌هایی هستند که شامل ارتباطات میان اعضای یک جامعه محدود شده می باشند . برای مثال ارتباطات میان معلمان یک مدرسه نمونه ای از این نوع شبک ها هستند .

4-تویتر جزوه کدام نوع از شبکه های اجتماعی است ؟

الف : شبکه برخط

ب: شبکه غیر برخط

ج: شبکه یک نمایی

د: شبکه کامل

جواب : شبکه های اجتماعی برخط شبکه‌هایی هستند که در دنیای اینترنت به صورت مجازی وجود دارند. از این دسته از شبکه‌ها می‌توان به شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک و تویتر نام برد.

5- قطر گراف چیست ؟

الف : هر گره با تعدادی یال به سایر گره ها متصل شده است .

ب : تعداد یال های هر گراف

ج : طولانی ترین مسیر کوتاه بین هر دو گره

د : تعداد گره های یک گراف

6- اتصال دهنده های دو جامعه را گویند ؟

الف : هاب

ب : پل

ج : ماژولاریتی

د : هیچکدام

7-ماژولاریتی چیست ؟

الف : در گراف های تصادفی معمولا مقدار آن به صفر میکند .

ب : در گراف های غیرتصادفی معمولا مقدار آن باید .3 تا .7 باشد .

ج : معیاری است که برای میزان کیفیت یک جامعه استفاده میشود .

د : همه موارد

8 – هرچه عدد ماژولاریتی بزرگتر باشد کیفیت جامعه چه تغییری میکند ؟

الف : بدتر میشود

ب: تغییری نمیکند

ج : بهتر میشود

د : هیچکدام

9-تصویر روبه رو چه مفهومی را میرساند ؟

الف : ضریب خوشه بندی

ب : ماژولاریتی

ج : هاب

د : گراف عضویت

10 – توالی گره های بین دو گره را چه میگویند ؟

الف : جرگه

ب : قدم زنی

ج : کلیک

د : طول مسیر

سوالات بخش نمونه برداری گراف

 1. محاسبه دقیق بر روی گراف ………شبیه به گراف ………صورت می پذیرد که به عنوان نمونه برداری گراف از آن یاد می شود.
  1. اصلی – فرعی
  2. اصلی – جنوبی
  3. فرعی – اصلی
  4. فرعی – جنوبی
 2. با ساده کردن گراف اصلی ………………بدست می آید.
  1. گرافچی
  2. ماتریس مجاورت
  3. گراف دقیق
  4. گراف فرعی
 3. روشهای ساده کردن گراف :
  1. حذف نود های مهم و ضروری – کاهش بعد – گروه بندی تمام نود ها با سوپر نود – استفاده از تجربه آماردانان
  2. حذف نود های غیرمهم – گروه بندی چند نود با یک سوپر نود – کاهش بعد – استفاده از تجربه آماردانان
  3. حذف نود های غیرمهم – کاهش بعد – گروه بندی تمام نود ها با یک سوپر نود – استفاده از تجربه آماردانان
  4. حذف نود های غیرمهم – کاهش بعد – گروه بندی چند نود با یک سوپر نود – استفاده از احتمال
 4. مساله اصلی در نمونه برداری از گراف ، ………. و روش انتخاب ………. و پیمایش………. برای یافتن نمونه های بعدی است.
  1. الگوریتم – نمونه ها – گراف
  2. الگوریتم – نود ها – گراف
  3. زمان – اریب – گراف
  4. کوچک بودن – جمعیت نمونه – نودها
 5. گراف کوچک شده دارای چه ویژگیهای از گراف اصلی باید باشد:
  1. دارای توزیع درجه مشابه – فواصل گراف های مشابه – ساختار انجمن های مشابه
  2. دارای توزیع درجه مشابه – فواصل نودهای مشابه – ساختار انجمن های مشابه
  3. نااریب بودن گراف مشابه – دارای توزیع درجه مشابه – ساختار انجمن های مشابه
  4. دارای توزیع درجه مشابه – فواصل نود های مشابه – ساختار نودهای مشابه
 6. در گراف جهت دار زیر مجموع درجه وروری و خروجی نود ها کدام گزینه می باشد:

2

1

3

4

5

  1. Node1: 1|Node2:5|Node3:2|Node4:4|Node5:2
  2. Node1: 1|Node2:2|Node3:2|Node4:3|Node5:1
  3. Node1: 1|Node2:4|Node3:2|Node4:4|Node5:2
  4. Node1: 1|Node2:5|Node3:2|Node4:3|Node5:2
 1. در شکل مقابل بین کدام نودها توزیع قویا همبند وجود دارد؟:
  1. بین نود 5 و نود 4

2

1

3

4

5

  1. بین نود 4 و نود 5
  2. بین نود 4 و نود 3
  3. بین نود 4 و نود 2
 1. تعریف Hop-Plot :
  1. توزیع اولین بردار تکینه سمت چپ ناتریس مجاورت نسبت به رتبه
  2. توزیع تعداد نودهایی که در h گام به همدیگر دسترسی دارند.
  3. توزیع مقادیر ویژه ماتریس مجاورت نسبت به رتبه
  4. اجزای دارای همبندی ضعیف
 2. معیارهای مقایسه تکامل زمانی گراف:
  1. نسبت تعداد یالها روی تعداد نودها در طول زمان – قطر موثر گراف در طول زمان – محاسبه تقریبی روی گراف اصلی
  2. نسبت تعداد یالها روی تعداد نودها در طول زمان – پیمایش موثر گراف – تعییرات اندازه نرمالیزه شده بزرگترین جزء همبند در طول زمان
  3. نسبت تعداد یالها روی تعداد نودها در طول زمان – قطر موثر گراف در طول زمان – تعییرات اندازه نرمالیزه شده بزرگترین جزء همبند در طول زمان
  4. روش کاهش بعد درگراف – قطر موثر گراف در طول زمان – تعییرات اندازه نرمالیزه شده بزرگترین جزء همبند در طول زمان
 3. قطر موثر گراف در طول زمان چگونه می باشد:
  1. ابتدا ثابت و سپس افزایش
  2. ابتدا کاهش و سپس افزایش
  3. ابتدا افزایش و سپس ثابت
  4. ابتدا کاهش و سپس ثابت

جواب 1- محاسبه دقیق از نوع دوم بر روی گراف فرعی ، شبیه به گراف اصلی صورت می پذیرد که به عنوان نمونه برداری گراف از آن یاد می شود.

جواب 2- با ساده کردن گراف اصلی گراف فرعی بدست می آید.

جواب 3-

– حذف نود های غیرمهم که احیانا درصد زیادی از نودها را تشکیل می دهند.

– گروه بندی چند نود و جایگزین کردن آن با یک سوپر نود مناسب تحلیل باشد.

– استفاده از روشهای کاهش بعد در گراف است.

– روش دیگراستفاده از تجربه آماردانان می باشد.

جواب 4- مساله اصلی در نمونه برداری از گراف ، الگوریتم و روش انتخاب نمونه ها و پیمایش گراف برای یافتن نمونه های بعدی است.

جواب 5- Scale-Down gole : در روش نمونه برداری با هدف کوچک کردن گراف ، یک گراف ایستای G با n نود در اختیار ما گذاشته می شود و اندازه نهائی گراف نمونه نیز به ما داده شده است هدف آنست که یک نمونه از گراف با نام S و با تعداد n’ نود تولید کنیم به گونه ای که n’ خیلی کوچکتر ازn باشد و گراف S نیز تا حد امکان از نظر ویژگیهای مختلف به گراف G شبیه باشد.

جواب 6-

Sum=in + out

Out degree

Indegree

Node

1

1

0

1

5

3

2

2

2

0

2

3

4

2

2

4

2

1

1

5

       

جواب 7- اجزای قویا همبند زیرمجموعه ای از اجزای دارای همبندی ضعیف هستند که بین هر دو نود، مسیری بین نود اول به دوم و برعکس وجود دارد.اجزای دارای همبندی قوی حتما دارای همبندی ضعیف هستند اما عکس آن برقرار نیست.

جواب 8- توزیع تعداد نودهایی که در h گام به همدیگر دسترسی دارند.

جواب 9- معیارهای مقایسه تکامل زمانی گراف:

نسبت تعداد یالها روی تعداد نودها در طول زمان – قطر موثر گراف در طول زمان – تعییرات اندازه نرمالیزه شده بزرگترین جزء همبند در طول زمان

جواب 10- قطر موثر گراف در طول زمان ابتدا کاهش و سپس ثابت می ماند.

 

برای دیدن فلیم های سینماییِ مهیج و جذاب”در حوزه فناوری اطلاعات، اوسینت و هوش مصنوعی“، بر روی اینجا کلیک کنید.

آدرس کانال تلگرام سایت بیگ دیتا:

t.me/bigdata_channel

آدرس کانال سروش ما:
https://sapp.ir/bigdata_channel

جهت دیدن سرفصل های دوره های آموزشی بر روی اینجا کلیک کنید.

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی بر روی اینجا کلیک کنید.

بازدیدها: 6395

همچنین ببینید

روش شناسی پژوهش

جزوه روش شناسی پژوهش و تحقیق برای مقطع دکتری و نمونه سوالات آزمون جامع

روش شناسی پژوهش به پارایم ها، رویه ها و تکنیک های مختلف برای شناسایی و …

جمع آوری اطلاعات در اینستاگرام

جمع آوری اطلاعات در اینستاگرام (Instagram) و استفاده از ربات instagram4j

تهیه کننده: صابر کاظمی رودی جهت ارائه در درس شبکه های پیچیده پویا و تحلیل …

دیدگاهتان را بنویسید