سایت های علمی پژوهشی و آموزشی

سایت های مهم علمی آموزشی پژوهشی

سایت های علمی پژوهشی
سایت های علمی پژوهشی

بانکهای اطلاعاتی:

www.digitallibraryplus.com

www.daneshyar.net

www.umi.com/pqdauto

www.search.ebscohost.com

www.sciencedirect.com

www.emeraldinsight.com

www.online.sagepub.com

www.springerlink.com

www.scopus.com

http://apps.isiknowledge.com

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir

www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net

www.theses.org

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

مقالات فارسی

www.magiran.com

www.civilica.com

www.sid.ir

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir

www.loc.gov

www.bl.uk

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

http://eric.ed.gov

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

اطلاعات عمومی کشورها

www.worldatlas.com

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibrarian.com

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸

www.findarticles.com

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس

www.srco.ir

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دانشنامه آزاد اینترنتی

www.wikipedia.org

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دایره المعارف بریتانیکا

www.britanica.com

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دانشگاه اهايو

https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

florida:

http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه از24 کشور اروپايي

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه کاليفرنيا

http://escholarship.org

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro…i?help=148

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي

http://www.oalib.com

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسي به پايان نامه هاي الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام

http://etheses.nottingham.ac.uk

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال هاي سايت In Tech

http://www.intechopen.com

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسي رايگان به مقالات علمي دانشگاه McGill

http://digitool.library.mcgill.ca/R

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسي رايگان به مقالات علمي —مقالات 1753 ژورنال— دانشگاه استنفورد

http://highwire.stanford.edu

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

دسترسي به مقالات و متون علمي پايگاه ايالت متحده ي آمريکا

Proceeding of the National Academy of Sciences

http://www.pnas.org

 

✅مجموعه ای جالب از لینک های کاربردی

دانلود رایگان کتاب فارسی

www.ketabnak.com

www.98ia.com

www.takbook.com

www.irpdf.com

www.parsbook.org

www.irebooks.com

www.farsibooks.ir

www.ketabesabz.com

www.readbook.ir

 

سایتهای مهم علمی،پژوهشی

www.digitallibraryplus.com

www.daneshyar.net

 

بانک های اطلاعاتی

www.umi.com/pqdauto

www.search.ebscohost.com

www.sciencedirect.com

www.emeraldinsight.com

www.online.sagepub.com

www.springerlink.com

www.scopus.com

http://apps.isiknowledge.com

 

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir

www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net

www.theses.org

 

مقالات فارسی

www.magiran.com

www.noormags.com

www.civilica.com

www.sid.ir

 

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir

www.loc.gov

www.bl.uk

 

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

http://eric.ed.gov

 

اطلاعات عمومی کشورها

www.worldatlas.com

 

پایگاه اطلاعات اسلامی

www.seraj.ir

 

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی

www.infolibrarian.com

 

آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸4

www.findarticles.com

 

کتابخانه الکترونیک

www.digital.library.upenn.edu/books

 

رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس

www.srco.ir

 

دانشنامه آزاد اینترنتی

www.wikipedia.org

 

دایره المعارف بریتانیکا

www.brit

 

:دانشگاه اهايو

https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125

 

florida:

http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db/

 

دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه از24 کشور اروپايي

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 

دسترسي رايگان به بانک مقالات

دانشگاه کاليفرنيا

http://escholarship.org/

 

دسترسي رايگان به بانک مقالات

دانشگاه TENNESSEE

http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro…i?help=148

 

دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي

دانشگاهي

http://www.oalib.com/

 

دسترسي به پايان نامه هاي

الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام

http://etheses.nottingham.ac.uk/

 

دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال

هاي سايت In Tech

http://www.intechopen.com/

 

دسترسي رايگان به مقالات علمي —

دانشگاه McGill

http://digitool.library.mcgill.ca/R

 

دسترسي رايگان به مقالات علمي —

مقالات 1753 ژورنال-— دانشگاه

استنفورد

http://highwire.stanford.edu/

 

Directory of Open Access Journals

http://www.doaj.org/

 

دسترسي به مقالات و متون علمي

پايگاه Proceeding of the National Academy

of Sciences

ايالت متحده ي آمريکا

http://www.pnas.org

 

روزنامه ها و مجلات انگليسي

روزنامه گاردين

http://www.guardian.co.uk

 

روزنامه نيويورك تايمز

http://www.nytimes.com

 

روزنامه واشنگتن تايمز

http://www.washtimes.com

 

روزنامه واشنگتن پست

http://www.washpost.com/index.shtml

 

روزنامه تايمز

http://www.the-times.com/news

 

سايتهاي انگليسي بازرگاني

E.L. Easton Business English

http://eleaston.com/biz/bizhome.html

 

Business English-lessons for Adults

http://www.better-english.com/exerciselist.html

 

BUSINESS ENGLISH

http://www.nonstopenglish.com/allexercises/business_english

 

Business English for EFL-ESL-TESL-ESP-ELT

http://www.wfi.fr/volterre/businessenglish.html

 

Business English Certificates

http://www.englishexams.net/BEC_Vantage.html

 

سايتهاي Dictionary

ديكشنري پارست

http://www.parset.com/Dic

 

Farsidic

http://www.farsidic.com

 

دیکشنری آريانپور

http://www.aryanpour.com

 

ديكشنري كمبريج

http://dictionary.cambridge.org/Default.asp?dict=I

 

ديكشنري آنلاين

http://dic.amdz.com

 

دیکشنری مذهبي

http://www.biblestudytools.net/Dictionaries/SmithsBibleDictionary/smt.cgi?number=T814

 

دیکشنری وبستر

http://www.m-w.com

 

دیکشنری بارتلي

http://www.bartleby.com/61/2/B0390200.html

 

دیکشنری نارسيس

http://www.narcissoft.com/OnlineDic.asp

 

دیکشنری وان لوك

http://www.onelook.com/?other=web1913&w=Book

 

دیکشنری آريا

http://www.ariadic.com

 

Persian Online Dictionary

http://www.wdgco.com/dic

 

Aussieslang

http://www.aussieslang.com

آدرس کانال تلگرام ما:

t.me/bigdata_channel

آدرس کانال سروش ما:
https://sapp.ir/bigdata_channel

Visits: 1370

دیدگاهتان را بنویسید